با انتخاب علامت  در بالای صفحه سمت راست، به صفحه فهرست امکانات بازارچه شید هدایت می شوید.در این صفحه می توان به همه امکانات طراحی شده برای نرم افزار دسترسی پیدا کرد و به صفحات دیگر برنامه هدایت شد. بخش های برنامه در گروه های مختلف دسته بندی شده و نمایش داده شده اند.