بعد از ورود به حساب کاربری، صفحه پنل کاربری باز خواهد شد. در این صفحه اطلاعات کلی کاربر، لیست تمام دستگاه های ثبت شده برای شما و عنوان درخواست های پشتیبانی ثبت شده به همراه نام بخش آن قابل مشاهده است. با کلیک بر روی نام درخواست می توانید به بخش درخواست پشتیبانی رفته و جزئیات آن درخواست را مشاهده کنید.