با انتخاب از بالای صفحه سمت راست، به صندوق پیغام ها دسترسی خواهید داشت. در این صفحه پیغام هایی که از طرف نرم افزار و شرکت شید افزار رایانه برای شما فرستاده می شود، را می بینید.