22 مقاله

نصب ضد ویروس شید

مراحل نصب برنامه ضد ویروس شید شامل سه مرحله هست

خانه

صفحه اصلی از ضد ویروس شید با تمامی امکانات طراحی شده در نرم افزار

فهرست امکانات

منوی اصلی ضد ویروس شید برای دسترسی به همه قسمت ها

اسکن

مفهوم اسکن و توضیحات لازم از ضد ویروس شید