28 مقاله

سامانه ضد سرقت

“سامانه ضد سرقت” برنامه به صورت محرمانه موقعیتهای مکانی رایانه شما را برای مرکز ضد سرقت شید اعلام می کند.

تنظیمات

تنظیمات مربوط به ضد ویروس شید

تاریخچه اسکن

لیست تمام اسکن هایی که تا به حال توسط آنتی ویروس شید انجام شده

اسکن هوشمند

اسکن در سریع ترین زمان ممکن وحساس ترین نقاط رایانه شما توسط بخش اسکن هوشمند ضد ویروس شید

اسکن کامل

اسکن کامل سیستم با تمامی فایلهای رایانه و با امکان شناسایی و حذف،قرنطینه فایل پیدا شده توسط ضد ویروس شید