ثبت نام در شید ۱.با شماره موبایل ۲. منوی اصلی برنامه