فعالسازی ضد ویروس شید در صورت داشتن معرف با کد فعالسازی جدید با اعتبار یک ماهه