38 مقاله

نصب ضد ویروس شید

مراحل نصب برنامه ضد ویروس شید شامل سه مرحله هست

فهرست امکانات

منوی اصلی ضد ویروس شید برای دسترسی به همه قسمت ها

اسکن

مفهوم اسکن و توضیحات لازم از ضد ویروس شید