38 مقاله

سامانه ضد سرقت

“سامانه ضد سرقت” برنامه به صورت محرمانه موقعیتهای مکانی رایانه شما را برای مرکز ضد سرقت شید اعلام می کند.

تنظیمات

تنظیمات مربوط به ضد ویروس شید

اسکن کامل

اسکن کامل سیستم با تمامی فایلهای رایانه و با امکان شناسایی و حذف،قرنطینه فایل پیدا شده توسط ضد ویروس شید