محافظت در لحظه از رایانه زمان ورود هر فایل یا درایو توسط ضد ویروس شید