5 مقاله

تنظیمات

تنظیمات مربوط به ضد ویروس شید

اسکن کامل

اسکن کامل سیستم با تمامی فایلهای رایانه و با امکان شناسایی و حذف،قرنطینه فایل پیدا شده توسط ضد ویروس شید