علاوه بر برنامه شید، از طریق وب سایت هم می توانید در شید ثبت نام انجام دهید