نمای کلی برنامه از دو نوار اصلی در بالای صفحات برنامه تشکیل شده است